MY MENU

วัสถุสะท้อนแสง

วัสดุสะท้อนแสงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบปริซึ่ม (Prism) และแบบลูกแก้ว (Glass Bead) สามารถประยุกต์ใช้กับสินค้า ได้หลายประเภท เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯ

อุปกรณ์กู้ภัยและปลอดภัย

อุปกรณ์ด้านการกู้ภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย หรือผู้ป่วยยามฉุกเฉิน อันได้แก่ ภัยจากธรรมชาติ, อุทกภัย,อุบัติเหตุต่างๆ

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ให้ความปลอดภัย แก่ผู้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจร ในตอนกลางวันและกลางคืน

อุปกรณ์ปลอดภัยจราจร

อุปกรณ์จราจรเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ด้านการเดินทางจราจร เพื่อควบคุมการจราจร